Deze mogelijkheid bestaat alleen voor de naamloze vennootschap en de

commanditaire vennootschap op aandelen. Tot de adviserende comité horen:- auditcomité;- remuneratiecomité;- selectie- en benoemingscomité. Hierna wordt dieper ingegaan op hun taken en verantwoordelijkheden. A. AuditcomitéDe hoofdtaken van het auditcomité bestaan uit:- het toezicht op de financiële rapportering, zowel tussentijdse financiële informatie als de jaarrekening. Daarnaast is het eveneens de taak om andere financiële infor¬matie die de onderneming naar buiten brengt, en daarbij horende toelichtingen, te superviseren. Hieronder valt ook de keuze van de door de onderneming te hanteren boekhoudregels;- de selectie en aanstelling van de commissaris van de onderneming.

De draagwijdte van de opdracht moet worden vastgesteld. Verder moet worden krediet toegekeken op de hoogte van het honorarium, of de commissaris over de nodige expertise beschikt en de nodige tijd kan vrijmaken voor de uitvoering van zijn opdracht. Tevens moet bijzondere aandacht geld nodig worden geschonken aan de beoordeling van de onafhankelijk-heid van de commissaris;- het evalueren en sturen van de contacten met de interne auditafdeling. De volgende taken zijn eveneens voorbehouden voor het auditcomité:- het opzetten en opvolgen van richtlijnen binnen de onderneming in het kader van preventie en opsporen van fraude;- het opzetten en opvolgen van richtlijnen binnen de onderneming in het kader van de naleving van wettelijke en statutaire verplichtingen;- het opzetten en opvolgen van procedures in het kader van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;kennisnemen van de aanbevelingsbrief van de commissaris, het sturen van de op-volging voor uitvoering en implementatie van de aanbevelingen; het vastleggen van richtlijnen en procedures voor het inhuren van niet-auditdiensten bij de commissaris. De opvolging van de correcte naleving van deze richtlijnen en procedures hoort ook tot de taken van het auditcomité;het toezicht op het opzetten en implementeren van een informatie- en communica- tietechnologieplan (ICT).